Muhalefetten kanun teklifine şerh: Sıhhat çalışanları ayrıştırılıyor

ANKARA – CHP, ÂLÂ Parti ve HDP, sıhhat çalışanlarının özlük ve mali haklarında güzelleştirme öngören kanun teklifine yönelik muhalefet şerhini TBMM’ye sundu.

Muhalefet şerhinde, kanun teklifinde yasa üretim sürecinin dışına çıkıldığı noktalara ait itirazlar yer alırken, sıhhat çalışanlarının bütününü kapsamaması da eleştirildi.

MUHALEFET KOMİTEDE ELEŞTİRDİ

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören 14 unsurluk kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komiteden, AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin “evet” oyuyla geçen teklife nazaran, hekimlerin sabit ek ödeme oranları artırılacak. Ayrıyeten aile tabiplerinin uzmanlık eğitimi için tanınan müddet 2029 yılına uzatılacak. Teklifin kuruldaki görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, yasa imal sürecinin dışına çıkıldığı, düzenlemenin gereğince tartışılmadan komiteden geçirilmek istendiği üzerine tenkitler yapmıştı.

‘KAPSAMLI TESİR TAHLİLLERİ YAPILMAMIŞ’

Komisyonda kanun teklifini desteleyen CHP, itirazları olan noktalarda da Meclis Başkanlığı’na şerh sundu. CHP şerhinde, ilgili kurullarda yeteri kadar tartışılmayan teklifin çarçabuk Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi “demokratik unsurlara ve TBMM geleneklerine aykırı” olarak değerlendirildi. Şerhte, düzenlemenin meslek kuruluşları ve dal temsilcileri ile görüşülmeden hazırlandığının da altı çizilerek teklifteki kanun hususlarından kimileri için tam ve kapsamlı tesir tahlillerinin yapılmadığı kaydedildi. CHP şerhinde, itirazlar şu tabirlerle lisana getirildi: “Teklifin geneli değerlendirildiğinde, bu teklifin daha evvel, yedi ay evvel TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen unsurların bile çok gerisinde kalan bir düzenleme olduğu görülmektedir. Sıhhat kesimindeki problemler bir kısım sıhhat görevlisinin aylık fiyatlarında ve emeklilik aylıklarında artış yapılarak çözülemez. Sıhhat hizmetleri hekimiyle, hemşiresiyle, hasta bakıcısıyla, teknisyeniyle, eczacısıyla, öteki sıhhat işçileriyle bir bütünün ayrılmaz kesimidir. Sıhhat bölümünde özlük ve emeklilik hakları ile bir uygunlaştırma yapılırken iç iş barışının da bozulmaması için hakkaniyeti göz önünde bulundurmalı.”

‘EK BÜTÇENİN TBMM’YE SUNULMAMASI İZAHTAN VARESTE’

Kanun teklifiyle getirilen düzenlemelerin, başta Sıhhat Bakanlığı bütçesi olmak üzere başka birtakım kurumların bütçesinde de ödenek artışı gerektirdiğinin söz edildiği CHP şerhinde, hala “Ek Bütçe” teklifinin TBMM gündemine getirilmemesinin izahtan vareste olduğu kaydedildi. Şerhte, “Kanun teklifi düzenleyici tesir tahlili yapılmadan TBMM’ye sunulmuş, kanun teklifinin kurulda görüşülmesi esnasında tüm hususlarla ilgili ayrıntılı rastgele bir mali yük tablosu komite üyelerinin dikkatine sunulmamıştır” denildi. Düzenlemenin teknik, içerik ve kapsadığı bölümler prestijiyle eksikler içermesine rağmen, unsurlara ilkesel olarak olumlu yaklaşıldığı ve desteklendiği belirtilen CHP şerhinde, “Ancak, üstte açıklanan nedenlerle Anayasa’da öngörülen olağan yasa yapma sürecinin dışına çıkılarak, TBMM’de ilgili komitelerde yeteri kadar tartışılmayan kanun teklifleriyle Plan ve Bütçe Komitesi’nden geçirilmek suretiyle çabuk yasa yapma alışkanlığını, genel demokratik unsurlara ve TBMM geleneklerine ters bulduğumuz tarafındaki kanaatimizi de gizli tutuyoruz” sözlerine yer verildi.

HDP: MALİ HAKLARDA KIYMETLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

HDP şerhinde ise mali haklara yönelik düzenlemede, sıhhat çalışanlarının ayrıştırıldığı vurgulandı. Şerhte, “Bu düzenleme birçok sıhhat çalışanlarının mali haklarında kıymetli bir değişiklik içermemekte, hemşireler ve sıhhat takımı üyelerine yönelik negatif ayrımcılık yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır” denildi.

AK Parti’nin hükümete geldiği 2002 yılından bu yana takımlı ve teminatlı çalışmanın önünün kesildiğinin, esnek ve teminatsız çalışmanın örgütlendiğinin kaydedildiği şerhte şu sözlere yer verildi: “2021 yılının aralık ayındaki düzenlemeye nazaran birçok açıdan daha geride bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Üstelik aralık ayındaki düzenlemede ödemeler sabit ek ödeme üzerinden artarken; mevcut yasa teklifinde ödemeler daha teminatsız olan performans ve kontratlı çalışma üzerinden artırılmakta; mesai dışı çalışma teşvik edilmektedir. Teklif, sıhhat işçilerinin hem kendi kategorilerinden kaynaklanan mali ve toplumsal haklarında kâfi düzenlemeler içermemekte hem de farklı iş alanlarında çalışan sıhhat işçilerini bir bütün olarak görmekten uzaktır. Yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen doktorların ve sıhhat işçilerinin emekliliğe yansıyan fiyat artışı, sağlıklı çalışma kaideleri talepleri tekrar sonuçsuz bırakılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.